سرود www.mandegarava.ir http://www.mandegarava.ir 2018-04-25T06:03:43+01:00 text/html 2015-05-17T14:27:35+01:00 www.mandegarava.ir حسین صدرارحامی ترانه امید http://www.mandegarava.ir/post/55 <p align="center"><img height="573" title="" class="image_one_class" style="height: 290px;" alt="" src="http://www.lenzor.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/photo/9055/9054061-f2c0becd353b5e6d3b8c1a81edfde825-l.jpg" border="0">&nbsp;</p><p></p><p align="center"><a href="http://uplod.ir/mg475iw8gmvp/TARANEH_OMID.mp3.htm" target="" title="ترانه امید"><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b>ترانه امید</b></font></a></p> text/html 2015-03-24T16:57:04+01:00 www.mandegarava.ir حسین صدرارحامی سرود خادم قرآن http://www.mandegarava.ir/post/53 <img class="image_one_class" src="http://hw10.asset.lenzor.com/lp/7747891-1323-l.jpg" alt="" width="505" height="388" border="0" style="border: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">با توجه به میزبانی مسابقات قرآن توسط اداره آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز بنا به درخواست کارشناس مسئول &nbsp;محترم فرهنگی ، هنری اداره مذکور سرود خادم قرآن جهت اجراء در مراسم اختتامیه این مسابقات آماده و در تاریخ 93/12/21 در حضور مسئولین استانی و حاضرین اجراء گردید</p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><a href="http://uplod.ir/sskoj9tgpg4k/KHADEM_GHORAN.mp3.htm" target="" title="سرود خادم قرآن"><font color="#ff0000" size="3"><b>دانلود سرود خادم قرآن</b></font></a></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><br></p><div id="postdesc" style="padding-top: 5px; text-align: right; direction: rtl; color: rgb(136, 136, 136); font-size: 7pt; font-family: Tahoma; line-height: 18px;">نوشته شده توسط مدیریت&nbsp; |&nbsp;<a href="http://shzschool.ir/post/50" title="Link" style="color: rgb(37, 119, 195); text-decoration: none; font-size: 8pt;">لینک ثابت</a>&nbsp;|&nbsp;<span dir="rtl"><a style="color: rgb(37, 119, 195); font-size: 8pt;">نظر بدهید</a></span></div> text/html 2014-11-10T22:12:29+01:00 www.mandegarava.ir حسین صدرارحامی نمونه قطعات http://www.mandegarava.ir/post/17 <span><span><span style="visibility: visible;"><span><span><span style="visibility: visible;"><span><span><span style="visibility: visible;"><span><span><font color="#cc33cc" face="Arial" size="4"><span style="visibility: visible;"><span><span><span style="visibility: visible;"><span><span><span style="visibility: visible;"><span><span><span style="visibility: visible;"><span><span><font color="#cc33cc" face="Arial" size="4"><span style="visibility: visible;"><span><span><span style="visibility: visible;"><span><span><span style="visibility: visible;"><span><span><span style="visibility: visible;"><span><span><font color="#cc33cc" face="Arial" size="4"><span style="visibility: visible;"> <p align="center"><span><span><span style="visibility: visible;"><span><span><span style="visibility: visible;"><span><span><span style="visibility: visible;"><span><span><font color="#cc33cc" face="Arial" size="4"><span style="visibility: visible;"></span></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> </span></font></span></span></span><font color="#000000"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"> <p align="center"><font color="#000000" face="Arial" size="2"><span style="visibility: visible;">آهنگ و تنظیم: حسین صدرارحامی</span></font></p> <p align="center"><font color="#000000" face="Arial" size="2">لطفا جهت دریافت فایل مورد نظر روی هریک <font color="#ff0000">Click </font>کرده</font></p> <p align="center"><font face="Arial"><font size="2"><font color="#000000">وسپس از طریق صفحه میزبان </font><font color="#000000">فایل مورد نظر را دریافت نمائید </font></font></font></p> <p style="margin: 0px 0px 10px; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><a style="color: rgb(0, 136, 204); text-decoration: none;" href="http://uplod.ir/tsyjgmtz2crr/Bache_Haye_Iran.mp3.htm" data-type="url" data-url="http://uplod.ir/tsyjgmtz2crr/Bache_Haye_Iran.mp3.htm">بچه های ایران</a></p></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><a title="" href="http://uplod.ir/zmxx0ixoh8z6/Bache_Haye_Iran_Bikalam" target=""><p style="margin: 0px 0px 10px; text-align: center; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><font color="#ff0000">موسیقی بی کلام &nbsp;بچه های ایران</font></p><p style="margin: 0px 0px 10px; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"></p></a><span><span><span style="visibility: visible;"><span><span><span style="visibility: visible;"><span><span><span style="visibility: visible;"><span><span><font size="4"><span style="visibility: visible;"><span style="visibility: visible;"><span style="visibility: visible;"><span style="visibility: visible;"><font size="4"><span style="visibility: visible;"><span style="visibility: visible;"><span style="visibility: visible;"><font><font size="4"><font size="4"><font size="4"><p style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; margin: 0px 0px 10px; text-align: center; font-size: 14px;"><font color="#3366ff" style="text-decoration: none;"><a style="text-decoration: none;" href="http://uplod.ir/do94kgh3di59/Soroud_Hamdeli.mp3.htm" data-type="url" data-url="http://uplod.ir/do94kgh3di59/Soroud_Hamdeli.mp3.htm">سرود همدلی</a></font></p><p style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; margin: 0px 0px 10px; text-align: center; font-size: 14px;"><a style="text-decoration: none;" href="http://uplod.ir/7hyu0iknjmue/Daftar_Parvardegar.mp3.htm" data-type="url" data-url="http://uplod.ir/7hyu0iknjmue/Daftar_Parvardegar.mp3.htm"><font color="#3366ff">دفتر پروردگار</font></a></p><p style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; margin: 0px 0px 10px; text-align: center; font-size: 14px;"><a style="text-decoration: none;" href="http://uplod.ir/rkfjeuc1ifm4/Javedaneh_Mihanam.mp3.htm" data-type="url" data-url="http://uplod.ir/rkfjeuc1ifm4/Javedaneh_Mihanam.mp3.htm"><font color="#3366ff">جاودانه میهنم</font></a></p><p style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; margin: 0px 0px 10px; text-align: center; font-size: 14px;"><font color="#3366ff" style="text-decoration: none;"><a style="text-decoration: none;" href="http://uplod.ir/q68061spzx14/Jooshesh_Doa.mp3.htm" data-type="url" data-url="http://uplod.ir/q68061spzx14/Jooshesh_Doa.mp3.htm">جوشش دعا</a></font></p><p style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; margin: 0px 0px 10px; text-align: center; font-size: 14px;"><a style="text-decoration: none;" href="http://uplod.ir/x5vg7oowv6hu/Eyde_Norooz.mp3.htm" data-type="url" data-url="http://uplod.ir/x5vg7oowv6hu/Eyde_Norooz.mp3.htm"><font color="#3366ff">عید نوروز</font></a></p><p style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; margin: 0px 0px 10px; text-align: center; font-size: 14px;"><a title="IRAN KHANEH MA" style="text-decoration: none;" href="http://uplod.ir/ktvd1g09o6tc/IRAN_KHANEH_MA.mp3.htm" data-type="url" data-url="http://uplod.ir/ktvd1g09o6tc/IRAN_KHANEH_MA.mp3.htm" data-title="IRAN KHANEH MA"><font color="#3366ff">ایران خانه ما</font></a></p><p style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; margin: 0px 0px 10px; text-align: center; font-size: 14px;"><a title="ZAER" style="text-decoration: none;" href="http://uplod.ir/cya38iqoz1fy/ZAER.mp3.htm" data-type="url" data-url="http://uplod.ir/cya38iqoz1fy/ZAER.mp3.htm" data-title="ZAER"><font color="#3366ff">زائر</font></a></p><p style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; margin: 0px 0px 10px; text-align: center; font-size: 14px;"><a style="text-decoration: none;" href="http://uplod.ir/l2il7925nkhv/Mihan_Tarikh_Saz.mp3.htm" data-type="url" data-url="http://uplod.ir/l2il7925nkhv/Mihan_Tarikh_Saz.mp3.htm"><font color="#3366ff">میهن تاریخ ساز</font></a></p><p style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; margin: 0px 0px 10px; text-align: center; font-size: 14px;"><a style="text-decoration: none;" href="http://uplod.ir/l67gdq9i35zl/Bekhan_Ghoran.mp3.htm" data-type="url" data-url="http://uplod.ir/l67gdq9i35zl/Bekhan_Ghoran.mp3.htm"><font color="#3366ff">بخوان قرآن</font></a></p><p style="margin: 0px 0px 10px; text-align: center; font-size: 14px;"><a href="http://uplod.ir/sskoj9tgpg4k/KHADEM_GHORAN.mp3.htm" target="" title="سرود خادم قرآن" style="text-decoration: none; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff">خادم قرآن</font></a></p><p style="margin: 0px 0px 10px; text-align: center; font-size: 14px;"><a title="" style="text-decoration: none;" href="http://uplod.ir/3zwzquv83zg4/TARANEH_OMID.mp3.htm" target=""><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3" style="background-color: rgb(244, 244, 244);" color="#3333ff">ترانه امید</font></a></p><p style="margin: 0px 0px 10px; text-align: center; font-size: 14px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#00cccc">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: Arial; text-align: center; color: rgb(8, 0, 8);"><font color="#cc0000">لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به منوی <a href="http://soroud.mihanblog.com/extrapage/price" target="_blank">موسیقی بی کلام سرودها</a>&nbsp;در بخش صفحات جانبی مراجعه بفرمایید</font></p> </font></font></font></font></span></span></span></font></span></span></span></span></font><p align="center"><font color="#cc33cc" face="Arial" size="4"><font color="#cc33cc" face="Arial" size="4"><font color="#cc33cc" face="Arial" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><span><span><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#000000"><span style="visibility: visible;"><span><span><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#000000" face="Arial" size="2"><span style="visibility: visible;">آ</span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></span></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></span></font></font></font></font></font></font></font></p></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><p align="center"><font color="#cc33cc" face="Arial" size="4"><font color="#cc33cc" face="Arial" size="4"><font color="#000000"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"></font></font></font></font></font></font><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><span><span><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#000000"><span style="visibility: visible;"><span><span><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"><font color="#cc33cc" size="4"></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></span></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></span></font></font></font></font></p> text/html 2014-05-17T08:52:33+01:00 www.mandegarava.ir حسین صدرارحامی اجراء در اختتامیه جشنواره فرهنگی هنری هشتمین خورشید ولایت http://www.mandegarava.ir/post/49 <p align="right"> </p><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong></strong></font>&nbsp;</p><p align="right"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>اجراء در مراسم اختتامیه ششمین دوره جشنواره فرهنگی هنری هشتمین خورشید ولایت </strong></font></p><p align="right"><strong><font face="Arial" size="3">سالن همایش های آستان قدس رضوی </font></strong></p><p align="right">&nbsp;</p><p align="right">[http://www.aparat.com/v/a2N8U]</p><p align="right"><br></p><p align="right"> </p> text/html 2014-04-11T14:51:58+01:00 www.mandegarava.ir حسین صدرارحامی سرود زائر http://www.mandegarava.ir/post/44 <div style="text-align: center;"><img width="471" height="257" class="image_one_class" src="http://www.lenzor.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/photo/804/803256-33838ee9fd77cc0259997d2a7fbb7818-l.jpg" border="0"><br><div style="text-align: center;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><font size="4"><br></font></strong></font><a data-title="ZAER" data-type="url" data-url="http://uplod.ir/cya38iqoz1fy/ZAER.mp3.htm" href="http://uplod.ir/cya38iqoz1fy/ZAER.mp3.htm" title="ZAER" style="color: rgb(0, 85, 128); outline: 0px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><font size="3"><b>زائر</b></font></a><a href="http://uplod.ir/cya38iqoz1fy/ZAER.mp3.htm" target="" title=""><br></a><p align="center"><font><font><font><font><font><font><font color="#000000" face="Arial" size="2">لطفا جهت دریافت فایل مورد نظر روی هریک <font color="#ff0000">Click </font>کرده</font></font></font></font></font></font></font></p><p align="center"><font><font><font><font><font><font><font face="Arial"><font size="2"><font color="#000000">وسپس از طریق صفحه میزبان </font><font color="#000000">فایل مورد نظر را دریافت نمائید </font></font></font></font></font></font></font></font></font></p><br></div> </div> text/html 2014-04-09T20:18:30+01:00 www.mandegarava.ir حسین صدرارحامی سرود بخوان قرآن http://www.mandegarava.ir/post/46 <div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">قطعه بخوان قرآن تولید شده به مناسبت مراسم افتتاحیه مسابقات قرآن و معارف اسلامی دانش آموزان مرحله پنجگانه (استان فارس) </font></div><div style="text-align: center;"><font face="Arial" size="5"></font>&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><font face="Arial" size="5"><img height="212" title="" class="image_one_class" style="height: 224px;" alt="" src="http://www.lenzor.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/photo/883/882490-a34924b577e1a681856003833b715d80-l.jpg" border="0"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Arial" size="5"></font>&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><a href="http://uplod.ir/l67gdq9i35zl/Bekhan_Ghoran.mp3.htm" target="" title=""></a><div><a href="http://uplod.ir/l67gdq9i35zl/Bekhan_Ghoran.mp3.htm" target="" title=""><font color="#009900" face="Arial" size="5"></font></a></div><p align="center"><a data-type="url" data-url="http://uplod.ir/l67gdq9i35zl/Bekhan_Ghoran.mp3.htm" href="http://uplod.ir/l67gdq9i35zl/Bekhan_Ghoran.mp3.htm" style="color: rgb(0, 85, 128); outline: 0px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><font size="3"><b>بخوان قرآن</b></font></a></p><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">شعر : مرتضی اسد الهی</font></p><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">آهنگ&nbsp; و تنظیم : حسین صدرارحامی</font></p></div> text/html 2014-03-16T13:24:53+01:00 www.mandegarava.ir حسین صدرارحامی ترانه کودکانه عید نوروز http://www.mandegarava.ir/post/43 <p align="center"><img height="477" title="" class="image_one_class" style="height: 296px;" alt="" src="http://www.lenzor.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/photo/609/608653-b754c4c239f8fb308d49084b486cc9d0-l.jpg" border="0"></p><div align="left"><br></div><div align="left" style="text-align: center;"><a data-type="url" data-url="http://uplod.ir/x5vg7oowv6hu/Eyde_Norooz.mp3.htm" href="http://uplod.ir/x5vg7oowv6hu/Eyde_Norooz.mp3.htm" style="color: rgb(0, 85, 128); outline: 0px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><font size="3"><b>عید نوروز</b></font></a></div><div align="left"><br></div><div align="left">&nbsp;</div><p></p><p align="center"></p><font size="4"><p align="center"></p></font> text/html 2014-03-07T15:52:23+01:00 www.mandegarava.ir حسین صدرارحامی ایران خانه ما http://www.mandegarava.ir/post/40 <p align="center"><img style="height: 280px;" class="image_one_class" title="" border="0" alt="" src="http://www.lenzor.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/photo/523/522473-4ac973f239b5da3e99b5a8aec94703bf-l.jpg" height="356">&nbsp;</p><p align="center"><a title="ایران خانه ما" href="http://uplod.ir/r6sj3kd50izj/IRAN_KHANEH_MA.mp3.htm" target=""><br></a></p><p align="center"><a data-title="IRAN KHANEH MA" data-type="url" data-url="http://uplod.ir/ktvd1g09o6tc/IRAN_KHANEH_MA.mp3.htm" href="http://uplod.ir/ktvd1g09o6tc/IRAN_KHANEH_MA.mp3.htm" title="IRAN KHANEH MA" style="color: rgb(0, 85, 128); outline: 0px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><font size="3"><b>ایران خانه ما</b></font></a></p><p align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">شاعر: مصطفی رحمان دوست </font></p><p align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">آهنگ و تنظیم : حسین صدرارحامی</font></p><p align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">خواننده : ارشاک انوری</font> </p> text/html 2013-09-25T06:46:05+01:00 www.mandegarava.ir حسین صدرارحامی آهنگ بی کلام سرود بچه های ایران http://www.mandegarava.ir/post/39 <p align="right">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="MARGIN-TOP: 0px; WIDTH: 393px; HEIGHT: 73px; MARGIN-LEFT: 0px; MARGIN-RIGHT: -122px" class="rg_i" name="NBYZpQ1zMiUT5M:" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQSEBQUEhQUFBQUFBQUFBgXFBUVFBQUFBQWFxQVFxQYHCggGBolHBQUITEhJSkrLi8uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OFxAQFywkHB0sLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLDc3LCwsLCwsLCw3LCw3LCwsLCwsN//AABEIAGECCQMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwj/xABBEAABAwEEBggDBgUDBQEAAAABAAIRAwQSITEFQVFhgZEGBxMiMnGhsRTB8CNCUmLR4TNygpLxFUOiNFNjg9Ik/8QAGQEBAQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAwUE/8QAIxEBAQACAQUAAgMBAAAAAAAAAAECERIDITFBUTJCEyJhI//aAAwDAQACEQMRAD8A8OQkhA0kIQCaEIBCEIBCEIBCEIBCEIoQhCIEJoUUkQpIQ0jCacIhFkRQpohDRQhOEIuiRClCd1RdIQnCZSlVNCEIlNRShEKRCEEUJlKEClEpwhVCRKcJ3UNIppwhRdEhOEQgSScIVTRJJlCIUolCEBKEIQCEIQCEIQCSaSIEIQqBCEIBCEIBCEIBJNCIEIQgEIQgEJJoBCIThFJClCAFDRQiFK6i4i6RTTuKUBFkqKcJhJRQhPglCAhOF6BoLq2e/R9S22pz6VMtb8OwQH1C9wa2o6QYZjMZndr4Z9MSYJIkxOzUluid1MIDFIOCHO3FTai4ndUJGxNhJyhO4lCIXVaE6FVKrRVtNejZKJAcHVCHVHNOttBpvR/NC67Rui+jVD+Pa61odrvNrMZwZTYDzJTVNvJj5JcF9DWG0dF3CGixR/5GPB51RKnaNGdGHYn4L+mq5voxyumeT51PBRvL3W10OitPG61+5rrSfUuA9Vo7T0v0HQn4TRjKrhkarS4Tth5Puqbry6x2OpWJFKm+oQJIY1ziBtIaMAqnMIwII88F2Wn+sm1V2mmzs7PR/wC3SYGt5DPjK419YuJJkk5k4kqLKhdQFZITa8KbXSAYncUgdyV4JuqUKJCsGKmymXENaC5xwAAJJO4DNNmmMWrN0Voa0Wl12z0alUjMtaS1u9z8mjeSF6X0N6unupirXstzIl9tf2dFo/LZ2kOcf58Ny6LSem9GWNobaK7rY5kXaNMCjZWkZXaTAARv7y1HO15hR6BWp5DKQbXqfeZRPaBmy/VHcHON+pXdIeg/wNKbVaKYrn/ZpjtLgIkB75HfP4QDhjMZ7nTvW/aajeysjGWalkAwBpjzGPKPJc90U6O2rTNq7MP8PeqVHnu02k53RmSZwCG65aVGF9Iv6jtHmiGB9obUAxqh4lx2lhF2Nw5rw3ph0cFhtDqba7K7QYD2yJgY4bspBIlDbQolNKUCThCYCKUJKSENIyiVKEkTRIQhAkJpIgQhCoEIQgEIQgEIQiBCYYpdmouqghWikrG2QnUVLlFmNrGQssWM7DyUXWYjUeScovCseE4VxokajyQKRTkvFVCd1WGmi6m14oBqcKQ+oTA+h+qm1QhOFZd+sync+j+ibNKJTw+s1kCnP74DkrBQ2+ilyizCsQfWtMjb6/ss0URsCfYjYs841wrFYwHWCt10T0e2rb7LSeAWPr02uGotvCR6QteKDdnouo6uNHuq6UsoYMGVBVedTWUwXOJ9BxCnLdLjqPcetN4Zo4gYDtKQA3NMx/x9F8xsp4L2Trf6XsrRZ6JDmsJJcMnPIuyPygFwnWThgF5LcTqZd9J0se26xxTT7Jeh9A+rKrb2itWcaFnPhN2alUbWA4Bv5jM6gc16BaupewOZDH2im6PGKjXEnaWubHKEmOVLnjHzy5kZqstGoccgt10i0IbHaH0nPY645zb4GLrpiQDllvWt7PXHFx+SeGvLFLJESSNg8I5qPY7+WKzLk5d70b+63XQrRbLTpGy0KmLH1QHhuRa1rnlpO+7HFalZs0t0V0DrPsL7ZUIo0Za2jebefWLnReA1MiTOuMNq5XsteEbSPkvpjreIZo9jG90dqAAMAAylUgDkF87Nsw48ymeUxZwnJgikdk8ICsFD6GAWX2SRYuf8jrwYooDYEnUdnuVlCmt30T6K1rfWLKcMpsF6tWcPs6TRrJ1nY2fRWZWpcZHLfDk7Pdd11VdA/wDUK7n1zFloEGrGBqOiRTB1CMSdnmuf0xYWUarmsf2jRMOLbpLZN0kSYJABjevcuh+jzR0LSs9IQ+0wKtXIB9pPfDPxljDGzuZzgumNtrnnJJ2eJ9PKzatqcabWsZLi0NAaAwn7NsDYwMCx+j3Q2120j4azvqCYL/DSHnUdA4CSvozRPVpYKDjUNIVqpM3632gB1XaeDRHlOGas0/0Pq2pl026vTbEXabKbWAbLoGI81rVc9x5DR6v7HZBe0pbWSM6FmN4/yuquiDugealU6xLJYQW6KsVOkYjtXi/VPm90n3C1vWF0Ar6OLXurNrUnzD4LXiIkFpJ25g8lw/kOJlTem9b9ttp7pdbbY6a1Z8bJIA8tnCFobuvPeryR/N7KJI1mdwTZxio81ZRquY4OY4tcMi0lrhxGK2Fn0NXqUTWbSd2LXBt/ANLj91pPiIgk3ZiMYWHcAUt0a23TOnGkRSNI2us6mRBa998xsvO70bphZfV50RqaWttx7yKbAKld+brswGN3uMgbADshcveC+gOqmw/AaCrWsj7Ss19YT+ENu0Rzx/qWpWcpI8w603UW2rsbOxrKVL7NgaMmUhcxOuX9oZ1yuH4LaacrmpXe6Zg3fO7gTxMnitfCm1kVFIq1IhU0rAUkFIqp4BKScJQiEkpQlCISE4ThDSMITQgSEQiFUCEQhAIQhFZTaZ2LJpWJx1LdNpAZBWBfLerfT6p0vrVtswZ4gfPUthQcIwKm5oJk5qioWTiY3ZLnbt0k0yQ7eoOaCsQ2loOBPKR+qyWVCdXL9CprTW9pBo2KRYDqCr7UHLA78CpgEqbXSPYN1gKqrYGHKRxWSGfUIASZf6Wf4wv9LamdFDbgs2VIOV5ZfU4z41v+mDbHCE26N2Xef7LYkKBCvPL6cZ8a91jIUTRjUtrTfGcwoWho1BY5Xa8Jrca26mGq55AxOCje/CCd5wHNa71NREMV1C1PpElj3MvC66DF4Z3SBmJ1Ki9Oudzc+Lv8KXZxsafO84/XFbmP1KjUc5xJ5uefkq+znUXbzg0cNfIrPsLaTX3qtJ1Vo1GoaeO3ATyhdJZOmIokfC2KyMcMn9n2lQf+2qSeS1NMXfx13RHpnpmsxlOnZKdYABoqGm6iwAYSXXg0xGocF03SbpsbDZrtapSfbCMRTB7OkTlgcXEahmdgC8qt/WHpCr3TaC0fhpANPkXNGHoucrPfUdJz2u7zsc9wW/5NOX8VtV6RtDqtR1QiJ1vMuiZJ3kkkydqxW05xAL95waPL9gs0Wca8TtOPLYrIXC9b4+idNhCzk+IzuGA/ddV1XWe/piyBgm459R0ZNa2i8Eni5o4haSFmaO0lVs980nlhqNuOIgEtmS29mATExnGKmPV77pn09zUdz109KmPu0KTmu7O9JnA1DAMbQ0SPN25eRttJGZaTsAPuVtapvGXd47x6eSo+HaD4Qul6uOXmOePSuM8sL4vaPf8ARZuj6Dq5u0WPqO/CxrnHkAtzozSths7QXWChUqRi6s97gTtFPBo5c1v2dbNdjA2hTs1BmoU6RA8gMvRW442dmeWW0+jnVRaaxD7X/wDlojF0lpqkDY0SGebstiyum/S2y2Wziw2C6yiPGRiax1kk4ubOJJ8WH3c+W0z04ttqBbUrG5rEXW/2DA8VzD6bC4uPfcczq5/5K3LJOzNxyvk6FTtarQQ4te9oe44d1zgHGTuJX0/prRNerRY2yvZZuxANKQHSQ0sAMAhrQ0mIk+S+X3tb953BpPLaV33RvrXtllptpvFOtTYIaajiKoAyBeMwBtk71rHKRnPG1n6R6GdIXvN6vex+5aSG/wDKCFtOjXRfTdmqNqWi3to2emQ6rfrOr3mA95t14IEiRMjNYdXrvrOH2dlpA7XPcRwGBK4zpT04tdtwqVSAMbrIDRvjIeZx3rW5tnjlpuOtvpqLXW7OljTZ3WzORgucRtMCBqAxgmF5o6oNfe3Yj0hbXRNGiXH4mtVDdlFrHOd5uc4XeRXU2HSmiaHh0fVtB217RhxptbdPFS2e2pLrs4nR9mq2ioKdGk+o44XabS53GMgvSOj3VVdcx2kGm8/GnZKbpq1AIk1ajf4bBImDOOYVzutipSp9nY7JZ7M2MLjQI8gBHouXp9OLcy1fEsrHtcje7zHNJkscDm3LDVqhSZY7Tjlp6j0/6CWy02RjbMaYuNuNs7LtKnTZIMUzkSQIMnZGufM29WFup031LWG2akweJ9Rj3Od91jGU3Ekk4YkbV11HrytAbD7JSvRm2o6Cf5SMOa4jpf08tdvP2kNaJhrTg2dg+ee9atlZmNjlrTQDS4SDdkSCYMaxuX0/ZejRr6Oo0C+600aXfz8Ia5jabBg1kgSZkiRrlfLtwnMx5Bd70R62bbYabaJay0UWCGCoSHtGpoqDUNhBVlMpttR1IW02qH1KPYOfLqjXEuDCZMMc3xJ9a3QCx2CnTdZnPa4tcXMc6+HBsQ6TiCSY2clmWzr2rlvcstJjtpe5wHlgF5n0l6Q2i21DUrPJJxjyy5ahgBsTsasalyiQkw7lI80VFKFJQhEBQU0lUKUwECEIsCEiiUKEIlCISEFCBIRKFUCEIRHZiFCEwE7i896OkQ0KLrNTOYx24/qpAphxRZUW2eD9m6mPNpn1Kz22eW97Hyw5LBcwHNSD3jCXQN6xnMrO1dMMsZ5i91AZAc/3UTYBq7vkfkr6FpH3uGBWYQDsXz3PLG930TjfEYFOkWgyZkypEAj6Ctq0dhIKwzUOU/qtT+3eLyk7WLHUvrNVhgVtNxEYqztdw5K87C9CXwx7ii5qlabWW/dcfIfNU0bUHZi6dhwnyXSXKzenLLpSXW0lMHCCoPcogrW9uWWNxZFOxtOXdO8Sh+ix+IO14yByhVteQrBaHb1P7T2nn0or2NwHybgOKww4tOpvq765rd0GXh3jA4/JYtam0Tcid+APFMer31Wr07rbDbSJxA4ux4hv+Fb8PPiJduwA5D5qFA1b3eAA/KQfdStLXgdxrideLWwult3rcYkmt6Ae4f7fd1GR7AFWOfGYAHnB9YWM1jwJPaEme7eZ74LFs+jnPdNQYTkX48gMVrjje9rO8p4jONuYM3D3PIK2nWDtR5Ob7hTo2JjPCADtge6jWszzlULRuA/Rcf8AnbqN6ynk3ERjgsZ9sZqN4/lBd7Kp1Km3xOD3DU6Xn+2Va2udRYwevIGPVdJ08Yxcqr7SofCwNG15j0GKh2ZPie47qYAHF37qutaWg4vv8IZ9c0q1u7shzTubLfUj2hdZjrxHO36mLM1uMBvC848TPsrWYZCN7gZ/X2WLTthPhYGjW4FriOZ90zRLsnOfP4mtufXkFbL7SWelrnDMXn7gMP091V8RJjvD8oaZ5xPJQNjDXC84SPutaQTwBWYwGO6AwcL3LJLcYSZVrzWc3AAMxzN7Hjd+avpUycYk7SRHCR7BZXZgYnHeTP7Dgol05ELOXU+RZ09eapqWcuzceEAcdqpqWQEQSeQw5K6penBwHBUvtAGbh7+ys5eqlmPtS+kxud08IPOUMqNjug8ZhHxrZ1ngP1VgefwwN8D0W7v2xJPTHNpIOMcBHuUC0Tt5T7K6pUaMyFUawOQJ4Yeqs7+kvb2kKm/5H1SJVTyfwgDfCg4uOsx5QnBOS1x4Kp1UavrglDd5KUbTG5akiW0g/YCUzvQX7MAokga5KrKWPkoygtnYo+Suimd6i5yB5J3VURDkCE7qENI3U00lF0RCUJoVZpQiEJSiGkhCqEmhCAQhCDsCSUxTVl3YpNavO29PStjFNrFZCIWbV0hcTuqUpEoERCustovEgxu2lYNZ7wcGyNaxCypeDgCMcMsEvTmU7rjnca3NrcRBxj2VBg5jj+yybPabze+2Dr2FYtegJlpIGsHEcFzwmu1dM77iQjUfkpFxGr5qosQAtcIs69kTdU80u0EQQldUrqsxkS9XKqTTGrD25KymxShNgVc7bVjbKT9Yploae6MdqvazBY7pGEkHguNytrvjjJA4nOTPooAT5qTfr/KkW8VFRaDvQAVIPVVW1Nb4iB7pJb4S6i0hQcIGKxjXc/wNAH4n4DgMyqajWz33Gq78I8I4DAcV1x6f1i5fFwtZODAX+jR/Ufkq6pP+4+PytkeuZ4KdQujvEU2jU2C7nkqKdcf7TZOt7v8A6OJXXHGTwxamyjPgaGDWSTJ/pB91CGZC/VcPzEgcZhqVctH8V5cfwty5DPipMD3DD7JnkC7lkFvbGirU4E1H3RqaHEzxz5KunZyRDG3BtdBJ/pieabXMae4DUftzP9xwCtFne/xugfhblxKcte04ysY0WB2BL37g0x6QFcKLz43EDY2J/u/RZdOkGiAIG4Jrnetvws6elLKIaO6PPbxKc7FIKBJXPdrWtMa02NrzJnmVClZWs8II/qzWQSqzC6TK61tjjN7UWijOZdwKgKAA1nzg+4WQ4KuV0mVZuMV9nGWHAfoh2KHP2rHdXnBon2Wpusdob2t1geioc+fCOP7KTwBi4yfTkoOl2qB5Yrri51EwM5J9VB7zrvAfWtTN0YASUuz1nkt7YqoPP3ZjyQ12OMHmp7h+yTmgZnFXbOjxO73USBlEphpOeSlks70ukBTTTJSlVUSqy5WFKFWagiU0oVQSiUQkibEpSgoVQJJoRAhCSAQhCAQmhB21PNWVEIXmV6iDdf1rUnakIUVIa0IQqhOQEIUDGai5CEEVIIQqgCm5CFFVlIpIVGbYM1C3/p8kkLh+z6cfwVNyVdTUhCKupZjitJU/6lCF36HmuXU8M63eEqjRXgPn80kLc/Gs3zFOls2+a2rPCP5fkhCv6Rn9mp0f/Gcs7SX8IoQrl5iY+KjoX+HxVzPEhC59Xy10/Cw5cVE+IoQuMbqpyickIW4xQc1W7WhC3GVCi7NCFtisW3ZIpeEIQu0/Fxvlinxq6rkUIW/iT2x6GSVZCFr25zwmMlS3xIQrPJVpSQhZVEqLkIWoySSEKoigpoVCSKEIwSEIVQJIQgaSEIBNCEAEkIQf/9k=" data-sz="f"></p> <p align="center">&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.mandegarava.ir">www.mandegarava.ir</a></p> <p align="center">برای دریافت فایل روی نوشته زیر کلیک کرده سپس از طریق سایت میزبان فایل مورد نظر را دریافت نمایید</p><font color="#cc0000" size="4" face="courier new,courier,monospace"><a title="Bache Haye Iran Bikalam" href="http://uplod.ir/89x3pj2dcsyn/Bache_Haye_Iran_Bikalam.mp3.htm" target=""> </a></font><a href="http://uplod.ir/zmxx0ixoh8z6/Bache_Haye_Iran_Bikalam.mp3.htm" target="" title=""><font color="#cc0000" size="4" face="courier new,courier,monospace"><p align="center"><font color="#006600" size="5" face="courier new,courier,monospace"><strong>آهنگ بی کلام سرود بچه های ایران</strong></font></p></font><font color="#cc0000" face="courier new,courier,monospace"> <p align="justify"></p></font></a><font color="#cc0000" face="courier new,courier,monospace"><p align="justify">&nbsp;</p></font><a href="http://uplod.ir/tsyjgmtz2crr/Bache_Haye_Iran.mp3.htm" target="" title=""><p align="center"><font color="#ff0000" size="4" face="courier new,courier,monospace"><strong>&nbsp;آهنگ با کلام سرود بچه های ایران </strong></font></p> <p align="right"></p></a><font color="#cc0000" face="courier new,courier,monospace"><font color="#ff0000" face="courier new,courier,monospace"><a title="باکلام " href="http://uplod.ir/6tnw7z7sp2rm/Bachehaye_Iran.mp3.htm" target=""> </a><p align="right">&nbsp;</p> </font><p align="right"><font color="#ff0000" face="courier new,courier,monospace"></font><font color="#ff0000" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>مربی گرامی </strong></font></p> <p align="justify"><font color="#ff0000" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>لازم به ذکر است استفاده از این قطعه تنها در فعالیتهای سرود همگانی و فعالیتهایی غیر از جشنواره های سرود رایج دانش آموزی همچون ( پرسش مهر&nbsp; و ... ) مجاز می باشد.</strong></font></p> <p align="justify"><font color="#ff0000" size="4" face="Tahoma"><strong><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;با تشکر</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></p></font> text/html 2013-09-11T13:02:26+01:00 www.mandegarava.ir حسین صدرارحامی حضور گروه سرود منتخب ناحیه دو شیراز در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) جهت شرکت در مراسم اختتامیه ششمین دوره جشنواره کشوری هشتمین خورشید ولایت http://www.mandegarava.ir/post/35 <P>&nbsp;</P> <P>[http://www.aparat.com/v/vQtXU]</P> <P align=center>حضور گروه سرود منتخب ناحیه دو شیراز در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) </P> <P align=center>جهت شرکت در مراسم اختتامیه ششمین دوره جشنواره کشوری هشتمین خورشید ولایت ۱۷ شهریور ۱۳۹۲ </P> text/html 2013-06-21T15:11:34+01:00 www.mandegarava.ir حسین صدرارحامی کلیپ بچه های ایران http://www.mandegarava.ir/post/34 <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><strong>کلیپ بچه های ایران</strong></font></font><br></p><p><br></p><p align="center">[http://www.aparat.com/v/pHYZJ]<br></p> text/html 2013-05-17T14:12:01+01:00 www.mandegarava.ir حسین صدرارحامی دفتر پروردگار http://www.mandegarava.ir/post/33 <P align=right><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>دفتر پروردگار </STRONG></FONT></P> <P align=right>[http://www.aparat.com/v/t1urL]</P> text/html 2013-05-17T14:03:22+01:00 www.mandegarava.ir حسین صدرارحامی سرود همدلی http://www.mandegarava.ir/post/31 <p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><strong>سرود همدلی</strong></font></p> <p align="center">[http://www.aparat.com/v/GltaS]</p> text/html 2013-05-16T21:02:39+01:00 www.mandegarava.ir حسین صدرارحامی ترانه عید نوروز http://www.mandegarava.ir/post/28 <p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><strong>ترانه عید نوروز</strong></font></p> <p align="center">[http://www.aparat.com/v/AtP6T]</p> text/html 2013-04-23T22:04:54+01:00 www.mandegarava.ir حسین صدرارحامی ماندگار آوا http://www.mandegarava.ir/post/22 <p><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">دوستان عزیز:</font></p> <p><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">به دلیل مشکل فنی سایت میزبان تصاویرلطفا تا بازسازی مجدد این بلاگ ما را در نشانی زیر دنبال کنید</font></p> <p align="center"><font color="#cc0000" size="6" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.mandegarava.ir">www.mandegarava.ir</a></font></p> <p align="center"><font size="5" face="Arial">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; با تشکر</font></p>